روش‌شناسی واقعیت‌های نهادی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

روش‌شناسی هر دانشی را چیستی موضوع آن دانش تعیین می‌کند. بر این اساس، پیش از بحث در روش‌شناسی علوم اجتماعی باید چیستی موضوع این علوم را بررسی کرد که واقعیت‌های اجتماعی است. این واقعیت‌ها از خانوادة نهادها به شمار می‌آیند. چیستی نهادها همسان با اعتبارات بعدالاجتماع و دلیل بسیاری از رفتارهای اجتماعی‌اند. این‌ مقاله درصدد آن است که نشان دهد روش‌شناسی علوم اجتماعی باید متناسب با شناخت چیستی این نهادها ـ اعتبارات بعدالاجتماع ـ و نقش آنها به‌عنوان دلیل این نوع رفتارها تعریف شود

کلیدواژه‌ها


باماتور، تی‌بی (1356)، جامعه‌شناسی، ترجمه حسن منصور و حسن حسینی کلجاهی، تهران: شرکت‌های انتشار.
ترکاشوند، احسان و اکبر میرسپاه (1389)، «تفسیری نو از اعتباریات علامه طباطبایی با نگاهی تطبیقی به رساله اعتباریات و تفسیر المیزان»، معرفت فلسفی، س8، ش1، ص25-54
حائری یزدی، مهدی (1361)، کاوش‌های عقل عملی (فلسفه اخلاق)، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
علامه طباطبایی، محمدحسین (1350)، اصول فلسفه و روش رئالیسم، با مقدمه و پاورقی شهید مطهری، ج3، قم: دارالعلم.
محمدی عراقی، محمود؛ صدیق سروستانی، رحمت‌الله؛ رجبی، محمود؛ سلیمان‌پناه، سیدمحمد؛ میرسپاه، اکبر (1373)، مبانی جامعه‌شناسی، تهران: سمت.
 Bleicher, H. (1954), What Is Wrong with Social Thory, American Sociological Review, Vol. 19, No. 6, pp. 683-690.
Searle, J. R. (1995), The Construction of Social Reality, New York: Simon and Schuster.
Winch, P. (1958), The Idea of a Social Science and its Relation to Philosophy, London: Routledge and Kegan Paul