نقدی بر پژوهش کمّیگرا و مبانی فلسفی آن در دانش

نویسندگان

چکیده

چکیده
تاریخ علم همواره شاهد مطرح‌شدن نظریات جدید و به حاشیه رفتن نظریات گذشتگان بوده است. یکی از اثرگذارترین حوزه‌های علمی که در بروز تحولات علمی نقش گسترده‌ای داشته است، حوزه روش‌شناسی تحقیق است. از قدیمی‌ترین بحث‌ها در این حوزه که اثرگذاری فراوانی بر علوم اجتماعی، از جمله مدیریت داشته، اختلاف میان دو رویکرد کمّی و کیفی است. امروزه رویکرد کمّی‌گرا غلبه گسترده‌ای برادبیات دانش مدیریت یافته و موجب انتقادات فراوانی شده است. درک صحیح از رویکرد کمّی‌گرا در روش تحقیق مدیریت، نیازمند شناخت صحیح از ریشه‌های فلسفی این رویکرد و انتقادهای وارد شده بر آن است. در این نوشتار تلاش شده است تا ضمن معرفی ریشه‌های فلسفی کمّی‌گرایی در مدیریت، انتقادهای وارد شده بر این رویکرد نیز مورد توجه قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها