رویکرد اسلامى به تعارض سازمانى

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

پژوهشگر و محقق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

«رویکرد اسلامى به تعارض»، عنوان مقاله حاضر است که به بررسى دیدگاه هاى مختلف درباره تعارض مى پردازد. در ابتدا با تحلیل و مقایسه ى واژه هاى تعارض، تضاد و رقابت، تعریف روشنى از آنها ارائه مى دهد و سپس با بیان دو برداشت متفاوت از تعاریف تعارض و عرضه ى آنها به منابع اسلامى، به جستوجوى دیدگاه اسلامى مى پردازد.
نوشته ى حاضر با استفاده از قرآن و کلمات پیشوایان دینى علیهم السلام دیدگاه اسلام را درباره ى برداشت اول، یعنى اختلاف نظر و دیدگاه، تبیین کرده و مطلوبیت آن را براى رشد و خلاّقیّت اثبات مى نماید و در پایان با پرسش از دیدگاه اسلام درباره ى برداشت دوم تعارض و نوع مدیریت آن، پیشنهاد پژوهش جدیدى را ارائه مى دهد.
 

کلیدواژه‌ها