دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، تابستان 1382 
8. جامعه شناسى حقوق

صفحه 171-205

عبدالرضا علیزاده