دوره و شماره: دوره 19، شماره 76، پاییز 1392، صفحه 1-200