دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، پاییز 1387، صفحه 1-188