اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا اعرافی

اجتهاد حوزوی - علوم تربیتی مدیر حوزه های علمیه

methodrihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمد تقی ایمان

جامعه شناسی استاد تمام دانشگاه شیراز

imanshirazu.ac.ir

حسن‌آقا نظری

اجتهاد حوزوی - اقتصاد اسلامی استاد تمام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

hnazaririhu.ac.ir

سردبیر

سیدحمیدرضا حسنی

فلسفه علوم انسانی دانشیار - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

hrhasanirihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حسن دانایی فرد

مدیریت استاد تمام - دانشگاه تربیت مدرس

danayee_mobinayahoo.com

غلامعلی افروز

روان‌شناسی استاد تمام دانشگاه تهران

afroozut.ac.ir

بهرام محسن‌پور

علوم تربیتی دانشیار - دانشگاه خوارزمی

.
bmohsenpuryahoo.com

مسعود آذربایجانی

استاد روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

mazarbayjanirihu.ac.ir