دوره و شماره: دوره 23، شماره 92، پاییز 1396، صفحه 7-310 (ویژه نامه مدیریت و علوم سیاسی) 
1. کاستی‌های روش‌شناسی مقاله‌های علمی پژوهشی مدیریت اسلامی؛ آسیب شناسی فراروش

صفحه 7-44

امیر صادقی؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ اسد اله کرد نائیج؛ سید حمید خداداد حسینی


5. رویکرد فرآیندی و روش‌شناسی آن در مطالعات کارآفرینی

صفحه 135-161

حسین خنیفر؛ محمدحسین رحمتی؛ علی لاهوتیان


6. روش‌شناسی‌ هانا آرنت در فهم پدیده‌های سیاسی

صفحه 163-194

علی علی حسینی؛ سارا نجف پور؛ علی تدین راد