اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا اعرافی

اجتهاد حوزوی - علوم تربیتی مدیر حوزه های علمیه

en.miu.ac.ir/index.aspx?pageid=2179
methodrihu.ac.ir

سردبیر

سیدحمیدرضا حسنی

فلسفه علوم انسانی دانشیار - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

simap.rihu.ac.ir/homepage/hrhasani/?lang=fa-ir
hrhasanirihu.ac.ir
0000-0002-1584-958X

اعضای هیات تحریریه

محمد تقی ایمان

جامعه شناسی استاد تمام دانشگاه شیراز

publons.com/researcher/1820805/mohammad-taghi-iman
imanshirazu.ac.ir

h-index: 4  

حسن‌آقا نظری

اجتهاد حوزوی - اقتصاد اسلامی استاد تمام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

simap.rihu.ac.ir/homepage/hnazari/?lang=fa-ir
hnazaririhu.ac.ir

حسن دانایی فرد

مدیریت استاد تمام - دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~hdanaee
hdanaeemodares.ac.ir

h-index: 22  

غلامعلی افروز

روان‌شناسی استاد تمام دانشگاه تهران

publons.com/researcher/4969577/gholam-ali-afrooz/
afroozut.ac.ir
0000-0001-8118-9332

h-index: 14  

بهرام محسن‌پور

علوم تربیتی دانشیار - دانشگاه خوارزمی

bmohsenpuryahoo.com

مسعود آذربایجانی

روانشناسی استاد روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

simap.rihu.ac.ir/homepage/azarbayjani/?lang=fa-ir
mazarbayjanirihu.ac.ir

برایان استنلی ترنر

جامعه شناسی، جامعه شناسی دین دپارتمان الهیات و دین دانشگاه بیرمنگام انگلستان و دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه کاتولیک استرالیا

www.birmingham.ac.uk/staff/profiles/tr/turner-bryan.aspx www.acu.edu.au/research-and-enterprise/our-research-institutes/institute-for-humanities-and-social-sciences/our-people/professor-bryan-turner
cadburycentrecontacts.bham.ac.uk
0000-0001-6378-7144

هارولد کوئینگ

روان شناسی و علوم رفتاری رئیس مرکز معنویت، الهیات و سلامت، آمریکا
دپارتمان روان شناسی و علوم رفتاری، دانشگاه دوک آمریکا

spiritualityandhealth.duke.edu/index.php/harold-g-koenig-m-d/ medicine.duke.edu/faculty/harold-g-koenig-md
harold.koenigduke.edu
(919) 681-6633
0000-0001-6304-6311

رابرت گلیو

مطالعات عربی - اسلامی، فلسفه مرکز مطالعات عربی اسلامی و فلسفه دانشگاه اکستر انگلستان

socialsciences.exeter.ac.uk/iais/staff/gleave/
r.gleaveexeter.ac.uk
01392 724025
0000-0001-6180-0739

ریچارد سوئین برن

فلسفه، فلسفه علم، فلسفه دین دانشکده فلسفه، دانشگاه آکسفورد

users.ox.ac.uk/~orie0087/
richard.swinburneoriel.ox.ac.uk
+ 44 (0) 1865 -51440

ساری حنفی

جامعه شناسی دانشکده جامعه شناسی دانشگاه بیروت، لبنان

www.isa-sociology.org/en/publications/isa-digital-worlds/videos/global-courses/public-sociology/public-sociology-blog/sari-hanafi
sh41aub.edu.lb
+961-1350000 (3823/3
0000-0001-6953-6266

h-index: 30  

مدیر داخلی

سید محمد امام

مدیر داخلی نشریات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

smemam65gmail.com