سنجش انتقادی فهم جان سرل از طبیعت‎گرایی زیست‎شناختی براساس حیث التفاتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فلسفه، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران

چکیده

جان سرل با صورت‎بندی نظریۀ طبیعت‎گرایی زیست‎شناختی می‌کوشد توضیحی قانع‎کننده برای رابطۀ بین حالت‎های ذهنی و بدن (مغز) و حل ‎و فصل مشکل کهن ذهن−بدن ارائه دهد. خاستگاه اصلی طبیعت‎گرایی زیست‎شناختی، نظریه‎های زیست‎شناسی و فیزیکی، به‌ویژه دو نظریۀ تکامل زیستی و اتمی ماده است؛ بنابر نظر سرل، حالت‎های ذهنی همانند آگاهی و حیث التفاتی، بخشی از جهان طبیعی هستند و فرایندهای زیست‎شناختی مغز، یعنی فرایندهای سلول‎های عصبی سبب ایجاد آگاهی و نیز حیث التفاتی می‎شوند. هدف این مقاله سنجش انتقادی مفهوم سرل از طبیعت‎گرایی زیست‎شناختی مبتنی بر موضوع مرتبط با «حیث التفاتی» است؛ ازاین‌‎رو نخست با توضیح نظریۀ طبیعت‎گرایی زیست‎شناختی سرل نشان داده می‎شود که مبانی اصلی این نظریه عبارتند از اینکه همۀ پدیدار‎های ذهنی، مانند احساسات و عواطف، افکار و اندیشه‎ها معلولِ فرایندهای فیزیکی و شیمیایی موجود در مغزند و نیز پدیدار‎های ذهنی صرفاً ویژگی‎های سطح بالاتر مغزند. سپس با بیان اشکالات این نظریه مشخص می‎شود که آیا برخورد با آنها (اشکالات) از موضعِ طبیعت‎گرایی زیست‎شناختی امکان‎پذیر است؟

کلیدواژه‌ها


 1.  

  منابع

   

   

  1. سرل، جان (1382)، ذهن، مغز و علم، ترجمۀ امیر دیوانی، قم: بوستان کتاب.
  2. مارتین دیویس (1390)، فلسفه ذهن، ترجمه مهدی ذاکری، تهران: حکمت.
  3. موسوی کریمی، میرسعید و خیاط کاشانی، محسن (1400)، «ارزیابی نقادانۀ استدلال‎های دنیل دنت در دفاع از دیدگاه طبیعت‎گرایی فلسفی»، نشریۀ علمیپژوهشی فلسفۀ علم، دوره 11، ش22، ص53−
  4. Maslin, K.T. (2001), An Introduction to the Philosophy of Mind, Polity Press in association with Blackwell publishers Ltd.
  5. Seale, John R. (2004b), Biological Naturalism. In; Schnider, a Velmans, M., editori. The Blackwell Companion to Consciousness Chicester: John Wiley and Sons Ltd, p.325− ISBN: 978−1−4051−2019−7.
  6. Searle, J.R. (2015), Seeing Things as They Are; A Theory of Perception, New York; Oxford University Press, p.25. ISBN: 978−0−19−938517−
  7. Searle, John R. (1983), Intentionality: An Essay in the philosophy of Mind, Cambridge: Cambridge University Press.
  8. Searle, John R. (1992), The Rediscovery of Mind. Cambridge, Mass: MIT Press.
  9. Searle, John R. (1998), Mind, Language and Society, New York: Basic books.
  10. Searle, John R. (2004), Mind: A Brief Introduction. New York: Oxford University Press.
  11. Searle, John R. (2017), Biological Naturalism, In velmans, Max and Schneider, Susan, Ed, the Blackwell Companion to Consciousness, Blackwell.
  12. John R. (1980), "Minds, Brains and Programs", The Behavioral and Brain Sciences, vol. 3, Cambridge University Press.
  13. Thompson, David L. (1986), "Intentionality and Causality in John Searle", Canadian Journal of Philosophy 16, 83−