پرسش‌های متداول

داوری مقاله چقدر طول می کشد؟

همان طور که در بخش مربوط به اصول اخلاقی انتشار مقاله مطرح شد، فصلنامه به لحاظ اخلاقی خود را متعهد می‌داند نتیجه ارزیابی اولیه مقاله را حداکثر ظرف یک ماه و نتیجه ارزیابی نهایی مقاله را حد اکثر تا شش ماه پس از دریافت مقاله به اطلاع نویسنده برساند

آیا نسخه الکترونیکی مجله را می‌توان برای دفاع از رساله یا ... ارائه کرد؟

از آنجا که نسخه الکترونیکی به لحاظ صفحه آرایی دقیقا مشابه نسخه کاغذی و دارای سرصفحه و مشخصات مجله (شماره مجله، سال، فصل، شماره صفحه و ...) می‌باشد، پرینت آن می‌تواند برای دفاع از رساله یا ... مورد استفاده قرار گیرد.

آیا در صورت تآیید نهایی مقاله، و قبل از نشر الکترونیک فصلنامه می توان گواهی تایید از فصلنامه گرفت؟

گواهی پذیرش مقاله، پس از تایید نهایی ارزیاب و همچنین انجام اصلاحات ویرایشی در صورت درخواست نویسنده، صادر می گردد.

آیا مقاله باید حتما به همراه نام یک استاد باشد؟ یا دانشجویان هم می توانند نسبت به ارسال مقاله بدون نام استاد اقدام کنند؟

مهم برای فصلنامه کیفیت علمی مقاله است و همراهی نام استاد ضروری نیست. البته فصلنامه اطمینان دارد نویسنده/نویسندگان اصول اخلاقی را رعایت می‌کنند و در صورتی که مقاله با مشارکت فرد دیگری نگاشته شده باشد، نام وی را به عنوان همکار عنوان می‌کنند.