داوران

اسامی برخی از داوران فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی:

 

آیت الله سید حسن مصطفوی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)

ابوالفضل گائینی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

احمد عابدی

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

 احمد رضا نصر

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

 امیر کرباسی‌زاده

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

حسن دانایی‌فرد

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

حسن عابدی جعفری

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

حسن‌آقا نظری

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

حسن‌پاشا شریفی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

حسین بستان

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

حسین شیخ‌رضایی

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

 حسین کچوئیان

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 حسینعلی شیدانشید

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 رضا کوهکن

عضو هیئت علمی مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران

سید حسین  میرمعزی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 سید حمید رضا حسنی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

سید صادق حقیقت

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید

سید محمد اعرابی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 سید میرمعزی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

سید هادی عربی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

سید یعقوب حسینی

عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

عبد الرسول عبودیت

عضو هیئت علمی مؤسسه‌ی آموزشی پژوهشی امام خمینی

علی پایا

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

علی جابری

عضو هیئت علمی مؤسسة آموزشی پژوهشی امام خمینی

علی ساعی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

علی شیروانی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

علیرضا منصوری

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

غلامحسین مقدم حیدری

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 لاله قدک‌پور

عضو هیئت علمی مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران

مجید صدوقی

عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان

محمد خیر

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

 محمد رضا شریف‌ آزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

محمد فتحعلی‌خانی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

محمد نقی نظرپور

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید

 محمدتقی ایمان

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

 محمدحسین کرمی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

محمود متوسلی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

مسعود آذربایجانی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مصطفی هادوی‌نژاد

 عضو هیئت علمی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

هادی موسوی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مهدی گلشنی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

مهدی نسرین

عضو هیئت علمی مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران

نعمت‌الله فاضلی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

هادی صمدی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 هوشنگ طالبی

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان