اهداف و چشم انداز

اهداف فصلنامه

 با توجه به اهمیت علوم انسانی و اجتماعی و نقش بنیادین این علوم در تحقق یک نظام فکری منسجم و تمدن‌ساز، تحقیق در مبانی فلسفی و روششناختی این دسته از علوم و نقد و ارزیابی آنها و نیز تلاش برای استخراج مبانی و دیدگاه‏های اسلامی در حوزه علوم انسانی، اهمیت و جایگاه والایی پیدا می‏کند. در این راستا اهداف زیر به عنوان نقشه راه فصلنامه «روش شناسی علوم انسانی» مدنظر بوده و از این رو علاقهمندان میتوانند مقالات پژوهشی خود را در موضوعات زیر، به این فصلنامه ارسال نمایند.

 • ·        بررسی رابطه فلسفه، فلسفه علوم انسانی، روش‏شناسی و روش تحقیق؛
 • ·        نقش فلسفه و روش‏شناسی علوم انسانی در پیشبرد کمّی و کیفی علوم انسانی؛
 • ·        بررسی تطبیقی فلسفه و روش‏شناسی علوم انسانی و علوم طبیعی؛
 • ·        بررسی سیر تحول فلسفه و روش‏شناسی علوم انسانی؛
 • ·        مقایسه تطبیقی روش‏های تحقیق کمّی و کیفی؛
 • ·        تحلیل قلسفی مفاهیم مورد استفاده در علوم انسانی
 • ·        بررسی مبانی فلسفی و کلامی تولید علوم انسانی دینی و بومی؛
 • ·        روش‏شناسی تولید علوم انسانی دینی و بومی؛
 • ·        روش‏شناسی استفاده از متون دینی در علوم انسانی ـ اجتماعی؛
 • ·        روش‏شناسی اندیشمندان مسلمان در مطالعات اجتماعی؛
 • ·        کاستی‏های علوم انسانی موجود در عرصة اهداف، مبانی، روش‏ها و دستاوردها؛
 • ·        ارزیابی فلسفی و روشی مطالعات صورت گرفته در حوزة علوم انسانی و اجتماعی؛
 • ·        ارزیابی فلسفی و روشی مطالعات صورت گرفته در حوزة علوم انسانی و اجتماعی اسلامی؛
 • ·        ارزیابی فلسفی و روشی سیاستهای کلان کشور در عرصة علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.