کل‌گرایی در آینده‌پژوهی

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

هدفِ ما در این مقاله بررسی ارتباط احتمالی مفهوم فلسفی کل‌گرایی با فعالیت‌های آینده‌پژوهان است. انگیزة این مطالعه توجهی است که خود متفکران آینده‌پژوهی، به‌ویژه وندل بل ـ که می‌توان او را یکی از معتبرترین نویسندگانی دانست که به فلسفة آینده‌پژوهی پرداخته‌اند ـ به این موضوع داشته‌اند. برای این منظور ابتدا تلاش می‌نماییم که تعریفی دقیق و فلسفی برای مفهوم کل‌گرایی و انواع آن ارایه کنیم. سپس به مرور تحلیلی متن کتاب مبانی آینده‌پژوهی نوشته وندل بل می‌پردازیم. بخش پایانی این جستار نیز به این پرسش اختصاص دارد که آینده‌پژوهی کل‌گرا چگونه علمی می‌تواند باشد. در پایان نشان خواهیم داد که کل‌گرا بودن ضرورتاً مستلزم وجود یک بدنة نظری علمی در آینده‌پژوهی است.

کلیدواژه‌ها