آینده علوم انسانی در ایران

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و استاد مدعو مرکز مطالعه در مورد دموکراسی، دانشگاه وستمینستر.

چکیده

در مقاله حاضر، پس از اشاره کوتاهی به اهمیت مطالعات آینده‌اندیشانه و چگونگی انجام این مطالعات و میزان اعتبار نتایج آنها، به این پرسش پرداخته می‌شود که راز اهمیت علوم انسانی در مقایسه با علوم دیگر در چیست؟ بر مبنای پاسخی که برای این پرسش اساسی ارایه گردیده، برخی آموزه‌ها در خصوص زمینه‌سازی برای ایجاد صورت مطلوبی از علوم انسانی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها