الگویى از خودکنترلى در فرهنگ اسلامى

نویسنده

دانشجوى دکترى مدیریت دانشگاه علامه طباطبایى(ره

چکیده

در این نوشتار، «خودکنترلى» یکى از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر کارایى و اثربخشى سازمان ها در متون مدیریتى، شمرده شده و اهمّیّت و نقش کلیدى آن در مدیریت مؤثر سازمانى و خاستگاه این بحث در فرهنگ اسلامى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است تا با تکیه بر وحى و سنّت بتوان الگویى را براى سازمان هایى که در محیطى با حاکمیت اعتقادات، باورها و ارزش هاى اسلامى فعالیت مى کنند، ارائه کرد. الگویى که بتواند جهت دهنده ى افراد به خودکنترلى باشد و مدیران با استفاده از آن، اهداف سازمانى را محقّق سازند.

کلیدواژه‌ها