دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، آبان 1385 
از وبر تا هابرماس

صفحه 63-76

رابرت هولینگر؛ حسین قلی پور


به سوى اسلامى‌سازى روان‌شناسى

صفحه 77-108

محمدرفقی عیسی؛ نجیب الله نوری