حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی (MSSH) - مقالات آماده انتشار