دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مقایسه روش شناسی ماکس وبر و جواد طباطبایی درباره دلیل عقب ماندگی ایران دوران قدیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1399

حسین روحانی


2. ارزیابی و تحلیل روش‌شناسی مطالعات کارآفرینی در گردشگری: رویکرد فراروش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

هادی ثنائی پور


4. بحران تکرارپذیری و ضرورت تغییر در سیاست‌گذاری چاپ مقالات علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

هادی صمدی


5. روش پژوهش پساپدیدارشناسانه؛ پدیدارشناسی عملگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

روح اله مظفری پور


6. ارائه ی الگوی تطبیقی مدیریت اسلامی مبتنی بر الگوی جهانی فلسفه مدیریت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

علی نقی امیری؛ علی ذوالفقاری؛ ساسان روشن


7. سنجش رویکرد فیزیکالیستی جان سرل به حیث التفاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

میرسعید موسوی کریمی؛ علیرضا کاظمی زاده


8. برخی از مبانی معرفت شناختی در نظریۀ بازی‌ها براساس خوانش کتاب «نظریۀ بازی‌ها و رفتار اقتصادی» نوشتۀ جان فون نویمان و اسکار مورگنشترن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1400

مسعود نوروزیان؛ موسی اکرمی؛ تقی ترابی؛ فرهاد حسین زاده لطفی


9. کاربست متدلوژی اجتهادی در استخراج شیوه رهبری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

عباس شفیعی


10. علت گرایی ودلیل گرایی درعلوم اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

سید حسین شرف الدین


11. روش شناسی حداقلی بسکار: استدلالی علیه نسبی گرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

مریم پوست فروش؛ مصطفی تقوی


12. جدال سوژه و اقتدار کاربرد روانکاوی در علوم سیاسی با نظر به آرای ژک لَکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

رضا سرحدی؛ مهدی نجف زاده؛ سید حسین اطهری؛ مرتضی منشادی


13. کاربرد روش‌شناسی تفکر طراحی در مطالعات سازمان و مدیریت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1400

رضا بنی اسد؛ محمد آزادی احمدآبادی؛ آیدین آرین‌خصال؛ محمدسعید صفاری


14. «کاربست روش تحلیل مضمون در بررسی و مقایسه جایگاه «فکر» در قرآن و روانشناسی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

محمد کاویانی؛ مصطفی نظری


15. علم پساعادی و عقلانیت فعالیت علمی: بررسی تحول نقش ارزش‌ها در «عصر پساعادی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

کیوان الستی


16. تصمیم‌گیری در سازمان: فهم مبانی فلسفی، اسلوب اجرای روش تحلیل اهمیت-عملکرد و نقد آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

حسن دانایی فرد؛ راضیه قنبری وانانی


17. بازخوانی متدولوژی شناسی "دین شناسی" شریعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

سید جواد میری مینق


18. امکان‌سنجی تبیین ظهور و سقوط حکومت‌های معاصر براساس نظریه ابن‌خلدون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

محمد مهدی دهقانی؛ اکبر اشرفی؛ عباسعلی رهبر؛ حبیب‌اله ابوالحسن ‌شیرازی