دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

کاربست گرانددتئوری در رئالیسم انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

10.30471/mssh.2023.8734.2348

زین العابدین افشار؛ احمد میر محمد تبار


معرفی روش «تحلیل محتوای کیفی» و نمونه ای از کاربست آن در «روانشناسی قرآن بنیان»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1402

10.30471/mssh.2023.8798.2364

محمد کاویانی


سنجش انتقادی فهم جان سرل از طبیعت‌گرایی زیست‌شناختی بر اساس حیث التفاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.30471/mssh.2023.8930.2377

علیرضا کاظمی زاده؛ میرسعید موسوی کریمی


بررسی رویکردها در کارکرد اقتصاد کلان اسلامی؛ ابهام در ماهیت و روش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

10.30471/mssh.2023.9023.2390

محسن امیدوار؛ علیرضا لشکری