دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مقایسه روش شناسی ماکس وبر و جواد طباطبایی درباره دلیل عقب ماندگی ایران دوران قدیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1399

حسین روحانی


2. غایت طبیعی و نسبت آن با غایت نهایی در نقد سوم کانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1399

مهدی ذاکری؛ مرتضی سعیدی ابواسحاقی


3. بررسی چهار الگوی روش‌شناختی در علوم انسانی میان‌فرهنگی: با تأکید بر آرای ویمر، کیمرله، مال و ولش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

علی سنایی؛ رضا دهقانی


4. درآمدی بر روش نگارش مواد عمومی قانون مجازات با رویکردی انتقادی به کتاب کلیات و مواد عمومی چهار کتاب قانون مجازات اسلامی مصوب1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

سید حسین حسینی؛ امین حاجی وند؛ علی نباتی


5. گونه شناسی پارادایمیک مکاتب اقتصادی و جایگاه هزینه مبادله در شیفت پارادایمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

مجتبی الماسی؛ سمیه حیدری؛ شهرام فتاحی


6. خوشه بندی میانگین فازی به مثابۀ روش تحلیل گفتمان (مطالعۀ موردی: تعاملات نهادی سیاستگذاری علم و فنّاوری در ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1399

اسماعیل کلانتری؛ غلامعلی منتظر؛ سپهر قاضی نوری


7. نقد و بررسی روش تطبیقی ماسون-اورسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1399

رضا گندمی نصرآبادی


8. ارزیابی و تحلیل روش‌شناسی مطالعات کارآفرینی در گردشگری: رویکرد فراروش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

هادی ثنائی پور


10. بحران تکرارپذیری و ضرورت تغییر در سیاست‌گذاری چاپ مقالات علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

هادی صمدی


11. روش پژوهش پساپدیدارشناسانه؛ پدیدارشناسی عملگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

روح اله مظفری پور


12. ارائه ی الگوی تطبیقی مدیریت اسلامی مبتنی بر الگوی جهانی فلسفه مدیریت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

علی نقی امیری؛ علی ذوالفقاری؛ ساسان روشن


13. سنجش رویکرد فیزیکالیستی جان سرل به حیث التفاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

علیرضا کاظمی زاده


14. برخی از مبانی معرفت شناختی در نظریۀ بازی‌ها براساس خوانش کتاب «نظریۀ بازی‌ها و رفتار اقتصادی» نوشتۀ جان فون نویمان و اسکار مورگنشترن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1400

مسعود نوروزیان؛ موسی اکرمی؛ تقی ترابی؛ فرهاد حسین زاده لطفی


15. کاربست متدلوژی اجتهادی در استخراج شیوه رهبری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

عباس شفیعی


16. علت گرایی ودلیل گرایی درعلوم اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

سید حسین شرف الدین


17. روش شناسی حداقلی بسکار: استدلالی علیه نسبی گرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

مریم پوست فروش؛ مصطفی تقوی


18. جدال سوژه و اقتدار کاربرد روانکاوی در علوم سیاسی با نظر به آرای ژک لَکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

رضا سرحدی؛ مهدی نجف زاده؛ سید حسین اطهری؛ مرتضی منشادی


19. کاربرد روش‌شناسی تفکر طراحی در مطالعات سازمان و مدیریت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1400

رضا بنی اسد؛ محمد آزادی احمدآبادی؛ آیدین آرین‌خصال؛ محمدسعید صفاری


20. «کاربست روش تحلیل مضمون در بررسی و مقایسه جایگاه «فکر» در قرآن و روانشناسی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

محمد کاویانی؛ مصطفی نظری


21. علم پساعادی و عقلانیت فعالیت علمی: بررسی تحول نقش ارزش‌ها در «عصر پساعادی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

کیوان الستی


22. تصمیم‌گیری در سازمان: فهم مبانی فلسفی، اسلوب اجرای روش تحلیل اهمیت-عملکرد و نقد آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

حسن دانایی فرد؛ راضیه قنبری وانانی