حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی (MSSH) - اهداف و چشم انداز