حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی (MSSH) - فرایند پذیرش مقالات