فرایند پذیرش مقالات

  1. ارزیابی اولیه مقاله از حیث تناسب مقاله با حوزه فعالیت فصلنامه، رعایت ساختار علمی مقاله، رعایت آئین نامه نگارش مقاله و ... و اعلام نتیجه به نویسنده، حداکثر یک ماه پس از دریافت مقاله
  2. ارزیابی علمی مقاله توسط دو داور و اعلام نتیجه به نویسنده،
  3. ارزیابی نهایی مقاله پس از انجام اصلاحات درخواست شده، حداکثر دو هفته پس از دریافت نسخه اصلاح شده مقاله
  4. اعلام پذیرش نهایی مقاله توسط سردبیر، پس از انجام اصلاحات درخواستی ویراستار، حداکثر یک هفته پس از انجام اصلاحات ویرایشی مقاله و صدور گواهی پذیرش در صورت درخواست نویسنده.