روش شناسی علوم انسانی (MSSH) - فرایند پذیرش مقالات