دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مقایسه روش شناسی ماکس وبر و جواد طباطبایی درباره دلیل عقب ماندگی ایران دوران قدیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1399

حسین روحانی


2. برخی از مبانی معرفت شناختی در نظریۀ بازی‌ها براساس خوانش کتاب «نظریۀ بازی‌ها و رفتار اقتصادی» نوشتۀ جان فون نویمان و اسکار مورگنشترن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1400

مسعود نوروزیان؛ موسی اکرمی؛ تقی ترابی؛ فرهاد حسین زاده لطفی


3. امکان یابی کاربست روش اجتهادی در علوم انسانی ( مورد مطالعه:رهبری در مدیریت اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

عباس شفیعی


4. علت گرایی ودلیل گرایی درعلوم اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

سید حسین شرف الدین


5. روش شناسی حداقلی بسکار: استدلالی علیه نسبی گرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

مریم پوست فروش؛ مصطفی تقوی


6. جدال سوژه و اقتدار کاربرد روانکاوی در علوم سیاسی با نظر به آرای ژک لَکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

رضا سرحدی؛ مهدی نجف زاده؛ سید حسین اطهری؛ مرتضی منشادی


7. کاربرد روش‌شناسی تفکر طراحی در مطالعات سازمان و مدیریت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1400

رضا بنی اسد؛ محمد آزادی احمدآبادی؛ آیدین آرین‌خصال؛ محمدسعید صفاری


8. «کاربست روش تحلیل مضمون در بررسی و مقایسه جایگاه «فکر» در قرآن و روانشناسی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

محمد کاویانی؛ مصطفی نظری


9. علم پساعادی و عقلانیت فعالیت علمی: بررسی تحول نقش ارزش‌ها در «عصر پساعادی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

کیوان الستی


10. تصمیم‌گیری در سازمان: فهم مبانی فلسفی، اسلوب اجرای روش تحلیل اهمیت-عملکرد و نقد آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

حسن دانایی فرد؛ راضیه قنبری وانانی


11. بازخوانی متدولوژی شناسی "دین شناسی" شریعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

سید جواد میری مینق


12. امکان‌سنجی تبیین ظهور و سقوط حکومت‌های معاصر براساس نظریه ابن‌خلدون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

محمد مهدی دهقانی؛ اکبر اشرفی؛ عباسعلی رهبر؛ حبیب‌اله ابوالحسن ‌شیرازی


13. چیستی علوم انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1400

سید حمیدرضا حسنی؛ هادی موسوی


14. از چالش‌های رابطة باید و هست در فلسفه تا شبکه به هم پیوسته باید و هست در جامعه‌شناسی علم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

رضا ماحوزی؛ علی اصغر مروت


15. واکاوی جایگاه دیالوگ در پژوهش‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

نادر صنعتی شرقی


16. هستی شناسی سازمان از نگاه فلسفه اسلامی: با تاکید بر آراء علامه طباطبایی در اعتباریات.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

ابوالفضل گایینی


17. کاربرد روش شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی روابط خانواده معاصر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

مجید کافی؛ سیده مرضیه شعاع هاشمی؛ مسعود منجزی؛ سید محسن فتاحی