دوره 28 (1401)
دوره 27 (1400)
دوره 26 (1399)
دوره 25 (1398)
دوره 24 (1397)
دوره 23 (1396)
دوره 22 (1395)
دوره 21 (1394)
دوره 20 (1393)
دوره 19 (1392)
دوره 18 (1391)
دوره 17 (1390)
دوره 16 (1389)
دوره 15 (1388)
دوره 14 (1387)
دوره 13 (1386)
دوره 12 (1385)
دوره 11 (1384)
دوره 10 (1383)
دوره 9 (1382)
دوره 8 (1381)
دوره 7 (1380)
دوره 6 (1379)
دوره 5 (1378)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1375)
دوره 1 (1374)

8. نقد روایتی پژوهش‌های پوزیتیویستی علوم انسانی ازنقطه‌نظر تعمیم‌پذیری و قابلیت اطمینان سنجه‌ها با پیشنهاد جایگزینی امگا مک‌دونالد (موردمطالعه: پژوهش‌های بازاریابی)

محسن مرادی؛ بهرام خیری؛ آیدا میرالماسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

10.30471/mssh.2022.8241.2285