دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی مؤلفه‌های پارادایم پیچیدگی در اقتصاد نهادگرایی جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1401

10.30471/mssh.2022.8378.2302

سمیه حیدری؛ سید محمدباقر نجفی


3. ارائه تبیینی بدیل از انسان، ارزش و پول بر اساس رویکردی جامعه‌شناسانه به انسان اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.30471/mssh.2022.8401.2305

مهدی رزم آهنگ؛ حسن سبحانی


4. کاربست داده‌های اسناد خانوادگی و خاندانی در پژوهش‌های تاریخی (رهیافت‌ها، الزامات، چالش‌ها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1401

10.30471/mssh.2022.8339.2298

محمد امیر احمدزاده؛ فرهاد برادرشاد


5. از پیش‌نگری تاآینده نگاری: ابتنای روش‌شناسی آینده پژوهی بر مدل پیاز پژوهش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.30471/mssh.2022.8534.2319

شهریار شیرویه پور؛ صفر فضلی


7. توصیف ژرف سه‌بعدی؛ واکاوی عناصر بنیادین پژوهش در آثار مرتضی فرهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

10.30471/mssh.2022.8620.2327

یاسر باقری


8. معرفی روش متن پژوهی اکتشافی: نقدی بر روشهای تحقیق مدیریت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

10.30471/mssh.2022.8828.2370

محسن زمانی؛ رضا نجاری؛ حسن عابدی جعفری


9. نقش اندازه نمونه در تفسیر نتیجه پژوهش‌های کاربردی، یک مطالعه روی مدل‌های رگرسیونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1401

10.30471/mssh.2023.8545.2320

علیرضا پاک گوهر


10. کاربستِ استعارۀ مفهومی در علومِ شناختیِ معاصر به‌مثابۀ چهارچوبی نظری در فهمِ متون اندیشۀ سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1401

10.30471/mssh.2023.8890.2373

سیدایمان رضوی؛ سید حسین اطهری؛ مهدی نجف زاده


11. کاربست گرانددتئوری در رئالیسم انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

10.30471/mssh.2023.8734.2348

زین العابدین افشار؛ احمد میر محمد تبار


12. روش فهم مسئله‌مندی در مطالعه خط‌مشی عمومی: مفاهیم و کاربست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

10.30471/mssh.2023.8958.2382

سید کاظم حسینی؛ حسن دانایی فرد؛ سید حسین کاظمی


13. قواعد هشتگانه ساخت تیپ‌های آرمانی؛ بازسازی نظریه مفهوم‌سازی ماکس وبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1401

10.30471/mssh.2023.8121.2269

محمد جواد اسماعیلی