شکل‌گیری زبانِ علم در بستر زبانِ طبیعی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دانشگاه بن

2 مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

چکیده

دونالد دیویدسون، فیلسوف تحلیلی معاصر، به بررسی شرایط ضروری برای امکان‌پذیری مفاهمه (تعامل زبانی) از طریق یک زبان طبیعی پرداخته است. او معتقد است به‌طورکلی  تفکر و زبان به‌طور متقابلی به هم وابسته‌اند و امکان‌پذیری یکی بدون دیگری ممکن نخواهد بود. بنابراین، مطابق با دیدگاه او بررسی شرایط استعلایی به‌منظور امکان‌پذیری تعامل زبانی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا از نظر او بدون امکان‌پذیری تعامل زبانی اصلاً ما نمی‌توانیم حامل افکار و معنا باشیم.
   در این مقاله نخست، توضیحاتی مختصر و مقدماتی درباره چگونگی ورود زبان به مباحث فلسفی و به تبع فلسفه علم ارائه می‌شود. سپس، نشان داده خواهد شد که فعالیت علمی یک فعالیت جمعی است؛ فعالیتی اجتماعی که بر مبنای مفاهمه و تعبیر قرار دارد و ازاین‌رو واجد شرایط مدنظر دونالد دیویدسون است. در بخش سوم نیز شکل‌گیری زبانِ علم، به‌عنوان یک فعالیت اجتماعی، که واجد شرایط مدنظر دیویدسون است، در بستر یک زبان طبیعی بررسی خواهد شد

کلیدواژه‌ها


شیخ رضایی، حسین و امیر احسان کرباسی‌زاده (1391)، آشنایی با فلسفه علم، تهران: هرمس.
رایشنباخ، هانس(1384)، پیدایش فلسفه علمی، ترجمه موسی اکرمی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
واعظ شهرستانی، محمدرضا (1391)، «شرایط استعلایی برای داشتن زبانِ علم». پایان‌نامه کارشناسی ارشد فلسفه علم، دانشکده علم، مدیریت، فناوری، تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 
Carnap, R., (2003), The Logical Structure of the World (R. George, Trans.) Chicago: Open Court Calssics.
Carpenter, A., (2003), "Davidson’s transcendental argumentation", In J. Malpas (Ed.), From Kant to Davidson: philosophy and the idea of the Transcendental, London: Routledge.
Davidson, D., (1977), "The Method of Truth in Metaphysics", reprinted in Davidson(2001b), 199-214.
________(1987a), "Knowing One's Own Mind", reprinted in Davidson(2001a), 15-38.
________(1990a), "Epistemology Externalized", reprinted in Davidson(2001a), 193-204.
________(2001a), Subjective, Intersubjective, Objective, Oxford: Clarendon Press.
________ (2001b), Inquiries into Truth and Interpretation (2nd  ed.), Oxford: Clarendon Press.
Mackinnon, E., (1982), "The Truth of Scientific Claims", Philosophy of Sceience, 49 (3), 437-462.
Polanyi, M., (1962), "The Republic of Science: Its Political and Economic Theory", Minerva , 1, 54-74.
Quine, W., (1960), World and Object, Cambridge, MA: MIT Press.
Sankey, H., (2000), "The Language of Science: Meaning Variance and Theory Comparison", Language Sciences, 22, 117-136.
Vaez Shahrestani, M., (2012), "Davidson's no-priority thesis in defending the Turing Test", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 32, 456-461.