چارچوبی برای انتخاب رویکرد مناسب در بررسی سیستم‌های اجتماعی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه خط مشی گذاری و دولت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی

2 گروه سیستم های اجتماعی و فنی دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه شهیدبهشتی

10.30471/mssh.2020.4911.1809

چکیده

سیستم اجتماعی کاملاً تحت تأثیر پیچیدگی‏های ناشی از ماهیت خود قرار دارد. این سیستم ویژگی‌های سیستم‌های سطوح پایین‌تر خود را به ارث می‌برد؛ ولی ویژگی‌هایی نیز دارد که آن را از سطوح پایین‌تر خود متمایز می‌کند. سؤال اینجاست که این ویژگی‌های یکسان و متمایزکننده چه هستند و چگونه روش‌شناسی‌های مختلفِ توسعه داده شده تا به امروز به این ویژگی‌ها پاسخ گفته‌اند.
این مقاله با هدف ارائه تعریفی از سیستم‌های اجتماعی، بررسی ویژگی‌های آن،‌ و ارائه چارچوبی برای کمک به انتخاب رویکرد مناسب جهت تحلیل سیستم‏های اجتماعی با توجه به ویژگی‌های وضعیت سیستم مورد بررسی توسعه داده شده است. این تحقیق از یک استراتژی کیفی جهت رسیدن به اهداف خود بهره می‌گیرد. روش‌شناسی این مقاله مرور یکپارچه[1] است. در اینجا محتوای مقالات مختلفی بررسی و مبتنی بر آنها ابتدا تعریفی از سیستم اجتماعی و ویژگی‌های آن، ارائه می‌شود. سپس، چارچوبی برای انتخاب روش‌شناسی مناسب مطالعه یک سیستم اجتماعی مبتنی بر ویژگی‌های آن ارائه شده است. پژوهشگران می‌توانند با استفاده از نتایج این مقاله نسبت به انتخاب روش‌شناسی مناسب با توجه به ماهیت وضعیت مسئله‌زا اقدام کنند.[1]. integrative review

کلیدواژه‌ها