بازخوانی متدولوژی شناسی "دین شناسی" شریعتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

جامعه شناسی دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.30471/mssh.2021.7852.2237

چکیده

در این مقاله رویکرد "روش‌شناسی شریعتی" در حوزۀ مطالعات دین پژوهی از زاویۀ علوم انسانی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. مؤلف در این مقاله تلاش نموده است، این پرسش را مطرح و دنبال کند که نگاه متدولوژیک شریعتی به مقولۀ دین پژوهی برچه اساس و مبنایی می‌باشد. سپس برای راستی‌آزمایی رویکرد شریعتی در مطالعه جامعه‌شناختی ادیان مؤلف تلاش کرده است با خوانش انتقادی، متدولوژی شریعتی را مورد کنکاش و واکاوی قرار دهد. البته سعی مؤلف این بوده است که بحث "روش‌شناسی" شریعتی در "بستر علوم انسانی" را با اتکاء بر آثار شریعتی مورد بازبینی انتقادی قرار دهد و مقصود این است که اغلب آثار نسبت به متن شریعتی بی التفات بوده اند و منتقدین او حتی بر این باور هستند که شریعتی بحثی در باب روش شناسی علوم انسانی، به صورت اعم، و دین شناسی، به صورت اخص، ندارد. اما با خوانش انتقادی متن می توان به نتایج بنیادین متفاوت تری دست یافت و تلاش ما این بوده است که این ساحت از اندیشه شریعتی را مورد مداقه قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها