معرفی روش متن پژوهی اکتشافی: نقدی بر روشهای تحقیق مدیریت اسلامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

2 دانشیار،گروه مدیریت،،دانشگاه پیام نور ،تهران،ایران

3 عضوهیات علمی بازنشسته دانشگاه تهران ورییس هیات مدیره انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی

10.30471/mssh.2022.8828.2370

چکیده

این مقاله در صدد است تا ضمن انجام مروری انتقادی بر روش شناسی مقالات مدیریت اسلامی، روشی جدید در تحقیقات مدیریت اسلامی ، با عنوان « متن پژوهی اکتشافی» را معرفی و تبیین نماید.بدین منظور پس از مروری جامع و تحلیلی بر روشهای تحقیق متداول بکار رفته در تحقیقات مدیریت اسلامی با شناسایی خلا موجود در روش شناسی این حوزه،روش جدید" متن پژوهی اکتشافی" طی یک فرایند هشت مرحله ای معرفی شده و ویژگی ها و وجوه تمایز آن نسبت به سایر روشها توضیح داده می شود. در ادامه نیز یک نمونه کار انجام شده با این روش با عنوان «اکتشاف الگوی رهبری امام علی (ع) از عهدنامه مالک اشتر(ره) » ومراحل انجام آن بیان می گردد.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که روش معرفی شده از ظرفیت مناسبی برای کشف واستخراج الگوی مفهومی نهفته درمتون اسلامی برخوردار بوده و امکان دریافت پیام اصلی ومقصود صاحب متن را بصورت مستقل و جامع و بدون پیشداوری میسر می نماید.

کلیدواژه‌ها