ویژگى هاى رفتارى مدیران و کارکنان در حوزه ى ارتباطات با رویکرد دینى

نویسنده

پژوهشگر و محقق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

در این مقاله سعى بر این است که ویژگى هاى رفتارى مدیران در حوزه ى ارتباطات، با رویکرد دینى در دو سطح ارتباطات مدیر با افراد زیر مجموعه و ارتباطات افراد زیر مجموعه با هم، تدوین و ارائه گردد. به همین منظور، بعد از بیان مفهوم ارتباطات، دو شخصیت بزرگ قرآنى، (حضرت ابراهیم(علیه السلام) و حضرت محمد(صلى الله علیه وآله))، به عنوان الگوهاى دینى معرفى و شیوه هاى ارتباطى آنان بررسى شده است. سپس به تبیین رویکرد دینى در ارتباطات سازمانى پرداخته شده و در دو حوزه ى ارتباطات مدیر با افراد زیر مجموعه و ارتباطات افراد زیرمجموعه با هم، ویژگى ها و عواملى استخراج شده که ما را به رویکرد دینى در این دو حوزه رهنمون مى شوند.
ویژگى هاى مدیران در حوزه ى اول، یعنى ارتباطات مدیر با افراد زیرمجموعه، شامل رفق و مدارا، فرو نشاندن خشم و غضب و پرهیز از برخورد آمرانه; و عوامل مهم در مدل دینى ارتباطات افراد زیرمجموعه در برگیرنده ى مواردى هم چون روابط محبت آمیز، امر به معروف و نهى از منکر، روحیه ى همکارى و همیارى و سبقت در خیرات است.

کلیدواژه‌ها