معناکاوى رفتار کارکنان

نویسنده

عضو هیئت علمى پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

معنا کاوى رفتار کارکنان، مجموعه اى از مطالعات رفتار سازمانى است که فراتر از روش شناسى تحصّل گرایى که بین شناسنده و مورد شناسایى تفکیک قایل بود، دعوت به هم دلى با کارکنان در فهم بهترى از رفتارهاى آنان مى کند. اکنون با مدد دست آوردهاى هرمنوتیک روشى مى توان به لایه هاى زیرین ترى از سطح ظاهرى رفتارها رفت و با درک بسترهاى فرهنگى و ارزشى آن رفتارها، تفسیرى نزدیک تر به متن ارائه داد. فهم معناى رفتار کارکنان مسلمان تنها از طریق درک مستمر بستر فرهنگى بروز آن رفتارها امکان پذیر است و پیشوایان دینى، خصوصاً امام على(علیه السلام)، نقش اساسى و مهمى را در شکل گیرى آن فرهنگ ایفا کرده اند. این مقاله تأملى روش شناختى در درک معناى رفتار کارکنان مسلمان دارد.

کلیدواژه‌ها