نگاهى به مدیریت در اسلام

نویسنده

عضو هیئت علمى گروه مدیریت دانشگاه اصفهان.

چکیده

قرون متمادى است که از ظهور اسلام مى گذرد و گرچه سیطره ى حکومت ها و فعالیت هاى اسلامى بسیار گسترده و پایدار بوده است، لکن هنوز الگوهاى علمى و عملى متناسب با فرهنگ اسلامى براى اداره ى سازمان ها وجود ندارد. اندیشمندان اسلامى به مفاهیم مدیریتى دست یافته اند، اما راهى طولانى در پیش است تا بتوان از چنین مفاهیمى به نظریه ها و الگوهاى مدیریت اسلامى رسید. متن حاضر ضمن پرداختن به پیشینه ى مدیریت در غرب و شرق، به استخراج پایه هاى مدیریت اسلامى مى پردازد و دو گزینه را ارائه مى کند. علاوه بر این کتاب مدیریت اسلامى از انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه را در قالب ساختار و محتوا مورد نقد و بررسى قرار مى دهد. سپس در یک جمع بندى نهایى ضرورت هم یارى استادان برجسته ى حوزه و دانشگاه را یادآور مى شود تا راه براى تدوین اثرى در زمینه ى فلسفه ى مدیریت اسلامى و اثر دیگرى در زمینه ى مبانى، اصول و الگوهاى مدیریت اسلامى هموار گردد.

کلیدواژه‌ها