بررسى تاریخى جدال فضیلت و آزادى در اندیشه سیاسى غرب

نویسنده

دانشجوى دکترى علوم سیاسى

چکیده

یکى از جدال هاى اساسى در حوزه اندیشه سیاسى غرب که به جرأت مى توان گفت همزمان با آغاز تفکر سیاسى بشر نمایان شده و تاکنون نیز ادامه دارد، جدال تاریخى بین فضیلت و آزادى است. این پژوهش بر آن است تا ویژگى هاى اصلى هریک از دو دسته نظریه هاى سیاسى فضیلت مدار و آزادى محور را در تاریخ اندیشه سیاسى غرب (از پیش سقراطیان تا قراردادگرایان) ردیابى و برجسته نماید. در این باره، مى توان ویژگى هاى اصلى نظریه هاى سیاسى فضیلت مدار را براساس غایت گرایى، اخلاق گرایى و ساختار اجتماعى و سیاسى عمودى (سلسله مراتبى) ترسیم کرد; در حالى که نظریه هاى سیاسى آزادى محور به انسان گرایى، حقوق گرایى و ساختار اجتماعى و سیاسى افقى تأکید دارد.
 

کلیدواژه‌ها