دوره و شماره: دوره 15، شماره 61، دی 1388، صفحه 1-192