بررسی جایگاه روش تحقیق در آثار مکتوب شهرسازی نمونه موردی: مجلات معتبر در حوزه نظریه‌های شهرسازی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران

چکیده

روش­شناسی و روش تحقیق به عنوان بخش کلیدی و مهم رویه­های شهرسازی شناخته می­شوند. این مقاله با رویکردی انتقادی، نقش روش­شناسی و کاربرد آن در آثار تأثیرگذار حوزه نظریه­های شهرسازی را بررسی و تحلیل می­کند. این آثار شامل ده مجله معتبر بین­المللی در حوزه نظریه­های شهرسازی معاصر و مقالات آنها می­باشد. نتایج نشان می­دهد که رویکرد واحدی در حمایت از نقش و اهمیت روش­شناسی نه در شرایط پذیرش مجلات و نه در مقالات آنها وجود ندارد که می­تواند بیانگر این امر باشد که روش تحقیق از دیدگاه این آثار در درجه پایینی از اهمیت قرار دارد. نتایج این مقاله می­تواند زمینه­ساز پژوهش­های بیشتر درباره مقوله روش تحقیق در سایر حوزه­ها و رویه­های شهرسازی باشد

کلیدواژه‌ها