دوره و شماره: دوره 22، شماره 89، زمستان 1395، صفحه 1-200 (ویژه نامه شهرسازی) 
3. نظریه هنجاری و ویژگی‌های آن در مطالعات شهری

صفحه 57-78

احسان بابایی سالانقوچ؛ محمد مسعود؛ کامران ربیعی؛ بهادر زمانی