نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

10.30471/mssh.2022.7823.2232

چکیده

یکی از مهمترین نظریه های روابط بین الملل سازه انگاری است که هم به عواملی فکری و فرهنگی و هم به عوامل مادی در تجزیه و تحلیل مناسبات بین المللی و سیاست خارجی کشورها توجه دارد. اما آیا سازه انگاری تنها یک نظریه است یا می توان روش پژوهش نیز از آن استخراج کرد؟ برخی از سازه انگاران اعتقاد دارند که این نظریه داعیه های روشی نیز دارد و می توان در قالب روش های مختلف به پژوهش سازه انگارانه پرداخت. مکانیسم های علی یا سازوکارهای علی از جمله ابزارها یا روش های پژوهش در قالب سازه انگاری است.
برخی سازه انگاران مسئله علیت و تبیین علی را می پذیرند، اما تحلیلی مکانیکی و پوزیتیویستی از آن ارائه نمی دهند، بلکه آن را با هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی سازه‌انگارانه ترکیب نموده و به مفهومی از علّیت توجه دارند که نقش مولفه‌های انگاره‌ای و مشاهده‌ناپذیر را نیز در نظر می گیرد. بدین ترتیب، سازه انگاری به تبیین علی اعتقاد دارد، اما علت را تنها مسائل مادی(نظیر زور، قدرت، جنگ و ...) نمی داند، بلکه مولفه های فکری، فرهنگی و انگاره‌ای(نظیر سنت، دین، جامعه و ...) را نیز علت دانسته و آنها را در تبیین علی دخیل می داند.

کلیدواژه‌ها