دوره و شماره: دوره 28، شماره 112، پاییز 1401، صفحه 1-200