نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری جامعه شناسی اقتصاد و توسعه دانشگاه تبریز

2 دانشیار جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

10.30471/mssh.2022.8081.2264

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی چگونگی تلفیق عاملیت و ساختار در نظریه آرچر بود. بدین منظور ابتدا ریشه‌های نظری تلفیق طرح‌شده سپس نظریه ریخت یابی آرچر با نگاهی مقایسه‌ای به نظریه گیدنز مطرح‌شده است. درنهایت به سؤال پژوهش«فرآیند تلفیق کنش و ساختار در نظریه آرچر به چه شکل است؟» پاسخ‌داده‌شده است. وی با طرح نظریه ریخت یابی در مقابل ساخت یابی، نظریه تلفیقی خود را شکل داده است. در نظریه ریخت یابی تلفیق عاملیت و ساختار ازاین‌قرار است؛ اول: شرایط از پیش موجود(ساختارها) که بستری برای کنش اجتماعی به‌حساب می‌آید. دوم: کنش متقابلی که در این بستر برای دستیابی به اهداف معین صورت می‌گیرد. سوم: پیامدهای کنش متقابل اجتماعی که ممکن است منجر به پرورش ساختاری شرایط کنش شود، به‌بیان‌دیگر ساختارها و کارگزاران دستخوش تغییر شوند. درنهایت این عاملان و ساختارهای تغییریافته به بستر و شرایطی برای کنش‌های بعدی تبدیل می‌شوند.
کلمات کلیدی:ریخت یابی، ساختاربندی، تلفیق عاملیت و ساختار، رئالیسم انتقادی، دیالکتیک.

کلیدواژه‌ها