مدل‏سازی ریاضیاتی برای محاسبه و نمایش پایستگی ایدئولوژی‎های سیاسی (مورد مطالعه: ارزیابی پایستگی کمالیسم در نظام سیاسی ترکیه)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی، استاد تمام علوم سیاسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، دانشگاه شیراز، شیراز

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.30471/mssh.2022.8004.2253

چکیده

ریاضیات کاربردی شاخه‌ای از ریاضیات است که به‌عنوان حوزه‎ای میان‎رشته‎ای، کاربست‎های ریاضیات محض را در سایر دانش‎ها پیاده‎سازی می‎‌کند. علوم سیاسی نیز به‎مثابۀ حوزه‎ای از علوم انسانی و اجتماعی برای تحقق اهدافی همچون افزایش دقت تحلیل‎ها، ایجاد دید ترکیبی در مسائل دارای شاخه‎های متنوع و نمایش مؤثر داده‎ها و اطلاعات به ابزار‎های ریاضیاتی متوسل شده است. این روند در عصر کنونی شدت و سرعت افزون‎تری گرفته است. یکی از زیر‎نظام‎های گسترده دانش ریاضیات کاربردی مدل‎سازی است. این پژوهش میان‎رشته‎ای در پاسخ به این پرسش می‌باشد که «با چه فرایندی مدلی ریاضیاتی برای محاسبه و نمایش پایستگی و یا افول ایدئولوژی‎های سیاسی قابل طراحی است؟» و نیز با ایجاد پلی میان دو عرصه ریاضیات و علوم سیاسی به ارائه یک مدل ریاضیاتی کارآمد و مناسب برپایۀ مؤلفه‎های جبری و هندسی پرداخته و ضمن طرح و اثبات محاسبات مربوط به این مدل، مزایای آن نسبت به سایر مدل‎های موجود را نشان داده است تا بخشی از خلأ موجود در پژوهش‎های سیاسی را از میان بردارد؛ همچنین به‎عنوان یک نمونه عملی، پایستگی ایدئولوژی کمالیسم در نظام سیاسی ترکیه در دهه‎های اخیر ارزیابی شده است. این پژوهش در هماهنگی با ماهیت موضوع و هدف آن به روش محاسباتی و تحلیلی انجام پذیرفته است و یافته‎های آن میزان پایستگی کمالیسم در نظام سیاسی ترکیه را بیش از یک دوم تخمین می‎زند.

کلیدواژه‌ها


1. شفیعی کدکنی، محمدرضا (1387)، ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت، چ5، تهران: سخن.
2. غلامی، محمدحسن (1397)، پویایی و پایایی کمالیسم در نظام سیاسی ترکیه در سه دهه اخیر، پایان‏نامه‎ کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، شیراز: ایران.
3. فرهادی، محمد و علی کاظمی، (1396)، «بررسی نقش نخبگان سیاسی ایران و ترکیه در توسعه‎ سیاسی»، مطالعات جامعهشناختی، دوره 24، ش1، ص79ـ99.
4. کامروا، مهران (1391)، خاورمیانه معاصر، ترجمه محمدباقر قالیباف و سیدموسی پورموسوی، چ2، تهران: قومس.
5. یاووز، م. هاکان (1394)، سکولاریسم و دموکراسی اسلامی در ترکیه، ترجمه احمد عزیزی، چ3، تهران: نی.
6. Connelly, Robert (2009), “Comments on Generalized Heron Polynomials and Robbins’ Conjectures”, Discrete Mathematics, 309(12), p.4192−4196.
7. Crosswhite, F. J. (1987), “Statistics”, In: Cayne, Bernard S. (Editorial Director), The New Book of Popular Science, Vol. 1, Danbury, CT: Grolier, p.404−413.
8. Dangelmayr, G., & Kirby, M. (2005), Mathematical Modeling; A Comprehensive Introduction, New Jersey: Prentice Hall, Available at: https://www.math.colostate.edu/~gerhard/ MATH331/ 331book.pdf
9. De Freitas, Elizabeth, & Sinclair, Nathalie (2020), “Measurement as relational, intensive and analogical: Towards a Minor Mathematics”, Journal of Mathematical Behavior, 59, 100796.
10. Fisher, I. (1930), “The Application of Mathematics to the Social Sciences”, Bulletin of the American Mathematical Society, 36(4), p.225−243.
11. Lin, C. C. (1976), “On the Role of Applied Mathematics”, Advances in Mathematics, 19(3), p.267−288.
12. Oden, J. T. (2011), AnIntroduction to Mathematical Modeling, Hoboken, N.J.: Wiley.
13. Samarskii, A. A., & Mikhaĭlov, A. P. (2018), Principles of Mathematical Modeling: Ideas, Methods, Examples, New York: CRC Press, Taylor & Francis Group.
14. Uzun, H. (2010), “Tek Parti Doneminde Yapilan Cumhuriyet Halk Partisi Kongreleri Temelinde Degismez Genel Baskanlik, Kemalizm ve Milli Sef Kavramlari”, Cagdas Turkiye Tarihi Arastirmalari Dergisi, IX (20-21), p.233−271.
15. Yiu, Paul (2012), Introduction to the Geometry of the Triangle, Florida Atlantic University: Department of Mathematics, Available at: http://math.fau.edu/Yiu/ YIUIntroductionToTriangleGeometry121226.pdf.