نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام علوم سیاسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.30471/mssh.2022.8004.2253

چکیده

ریاضیات کاربردی شاخه‌ای از ریاضیات است که به‌عنوان حوزه ای میان رشته ای، کاربستهای ریاضیات محض را در سایر دانشها پیاده سازی می کند. علوم سیاسی نیز به مثابۀ حوزه ای از علوم انسانی و اجتماعی، برای تحقق اهدافی همچون افزایش دقت تحلیلها، ایجاد دید ترکیبی در مسائل دارای شاخه های متنوع و نمایش مؤثر داده ها و اطلاعات به ابزارهای ریاضیاتی متوسل شده است. این روند در عصر کنونی شدت و سرعت افزونتری گرفته است. یکی از زیرنظامهای وسیع دانش ریاضیات کاربردی، مدلسازی است. این پژوهش میان رشته ای، در پاسخ به این پرسش که «مدلی ریاضیاتی برای محاسبه و نمایش پایستگی و یا افول ایدئولوژیهای سیاسی با چه فرایندی قابل طراحی است؟»، با ایجاد پلی میان دو عرصۀ ریاضیات و علوم سیاسی، به ارائۀ یک مدل ریاضیاتی کارآمد و مناسب، برپایۀ مؤلفه های جبری و هندسی پرداخته و ضمن طرح و اثبات محاسبات مربوط به این مدل، مزایای آن نسبت به سایر مدلهای موجود را نشان داده است تا بخشی از خلأ موجود در پژوهشهای سیاسی را از میان بردارد. همچنین به عنوان یک نمونۀ عملی، پایستگی ایدئولوژی کمالیسم در نظام سیاسی ترکیه در دهه های اخیر مورد ارزیابی قرار گرفته است. این پژوهش، در هماهنگی با ماهیت موضوع و هدف آن، به روش محاسباتی و تحلیلی انجام پذیرفته است و یافته های آن میزان پایستگی کمالیسم در نظام سیاسی ترکیه را بیش از یک دوم تخمین میزنند.

کلیدواژه‌ها