نقد روایتی پژوهش‌های پوزیتیویستی علوم انسانی ازنقطه‌نظر تعمیم‌پذیری و قابلیت اطمینان سنجه‌ها با پیشنهاد جایگزینی امگا مک‌دونالد (موردمطالعه: پژوهش‌های بازاریابی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دوره های روش شناسی و نرم افزار های تجزیه و تحلیل داده های کمی و کیفی در آکادمی تحلیل آماری و MPT آکادمی اتریش

2 دانشیار، گروه مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 دکتری مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

10.30471/mssh.2022.8241.2285

چکیده

پژوهش‌های علمی شامل گام‌های فلسفی ، رویه‌ای و درنهایت اخلاقی است و مطالعاتی با پیش‌فرض فلسفی پوزیتیویستی که مرورهای فراروش اخیر نشان می‌دهند، هنوز سهمی بیش از 70 درصد مطالعات رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی را به خود اختصاص می‌دهد، از نظرگاهی قیاس گونه رویکردی کمی را به محققان دیکته کرده است. در این رویکرد ورود به حوزه‌ی اندازه‌گیری و به‌تبع آن بحث شناسایی سنجه‌ها ‌ و پیوند آن با متغیرها و یا در سطحی انتزاعی‌تر سازه‌ها ، اگر نگوییم مهم‌ترین که یکی از برجسته‌ترین موارد است و ابهام و مکنون بودن مفهومی این سازه‌ها در این علوم، تحقق کامل اعتبار (روایی) و قابلیت اطمینان (پایایی) برای پژوهشگران را هر چه دشوارتر می‌نماید. محقق با مروری علمی و در قالبی روایتی با تمرکز بر وجه پایایی و جنبه تعمیم‌پذیری نتایج، سستی و ناتوانی شاخص‌های ضعیف اما متأسفانه بسیار رایج در پژوهش‌های ایران را برمی‌شمارد و با نگاهی ارزیابانه و آسیب شناسانه، رسالت ارائه راهکاری مناسب برای برون‌رفت از این ضعف ساختاری رویه‌ای را با واکاوی و معرفی جایگزینی مناسب و عملیاتی برای آن، یعنی ضریب امگای مک‌دونالد پیشنهاد می‌نماید. پیش‌بینی می‌شود که نتایج مطالعه حاضر، چشم‌انداز پایدار و موفقی را در تغییر دیدگاه پژوهشگران علوم انسانی ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها