بررسی کارآفرینی نهادگرایی جدید گروه همگن قومی –تجاردر مقایسه بادیگر نظریات برای کشورهای کمتر توسعه یافته

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

اقتصاد،دانشکده علوم اقتصاد اداری دانشگاه مازندران بابلسر.مازندران

10.30471/mssh.2022.8379.2303

چکیده

چکیده:
سه جریان فکری در کارآفرینی ،تحولات موثری را در اقتصاد پدید آوردند . کار آفرینی نئو کلاسیکی با فروض عقلانیت کامل و بازار در تعادل، با عدم پذیرش تاثیر محیطی بهینگی در کسب و کار را نوید می دهد .در نقد آین فرایند ،کارآفرینی اتریشی با طرح عدم تعادل بازار با هوشیاری کارآفرینانه در اصلاح تخصیص منابع در شکل نهادی را ،موجب فرصت سود برای کارآفرین می داند .رویکرد نهادگرایی جدید با طرح نهادهای رسمی و غیر رسمی و قرار داد های کارآفرینانه درمحیط نهادی توجه را به کارآفرینی مولد و مخرب جلب نمود.
این مقاله در صدد است در مبانی نهادگرایی جدید ، با نظریه فعالیتتجاری قومی کارآفرینی در شکل شبکه متحد تجاری با هویت و فرهنگ قومی ، توجه به اعتمادسازی بین اقوام ،برای فرصت سودآوری و کارآفرینی مولد را برای کشورهای توسعه نیافته معرفی نماید. نتایج بیانگر مفید بودن این نظریه و کاربرد آن برای کشورهای کمتر توسعه یافته درایجاد رشد و توسعه پایدار برای محیط کارآفرینی است

کلیدواژه‌ها