نقش اندازه نمونه در تفسیر نتیجه پژوهش‌های کاربردی، یک مطالعه روی مدل‌های رگرسیونی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه آمار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران

10.30471/mssh.2023.8545.2320

چکیده

امروزه بسیاری از پژوهش‌گران تحقیقات کاربردی صرفاً با نگاه به مقدار-احتمال، فرضیه پژوهش را رد یا قبول می‌کنند. از طرفی باتوجه‌ به‌رابطه‌ای که بین مقدار-احتمال و اندازه نمونه وجود دارد، معمولاً در نمونه‌های بزرگ، علی‌رغم کوچک بودن اندازه اثر با یک اطمینان بسیار بالا فرضیه ادعا پذیرفته می‌شود و محقق با تکیه صرف به مقدار-احتمال، به‌سمت حمایت از نتایج بی‌اهمیت عملی سوق داده می‌شود به‌این ترتیب، بسیاری از مطالعات پژوهش می‌توانند در زمره پژوهش‌هایی قرار گیرند که دارای تعدادی آزمون‌ فرض معنادار شده‌‌ اما فاقد وجاهت کاربردی و اهمیت علمی است.
این مقاله، ابتدا با توجه به موضوع کلان‌داده، مساله حجم داده و تنوع داده‌ها در کلان‌داده از منظر آمار پرداخته سپس مقدار-احتمال، اندازه اثر و فاصله اطمینان به‌عنوان سه معیار تصمیم در آزمون‌های فرض روی نمونه‌های مختلف در بازه (19361-173) بررسی و ‌به‌طور خاص، به تأثیر کلان‌داده روی این سه شاخص توجه نموده است.
نتایج نشان داد: کلان‌داده، به‌عنوان یک نمونه بزرگ، نه تنها مزیتی برای افزایش اطمینان در آزمون‌های فرض ندارند بلکه می‌توانند باعث معنادار شدن ادعاهایی شوند که از نظر عملی اهمیت چندانی ندارند و در نمونه‌های نه چندان بزرگ، در زمره اثرات تصادفی و خطای نمونه‌گیری قرار می‌گیرند. همچنین، اندازه اثر، تحت تاثیر اندازه نمونه قرار نگرفته و با افزایش اندازه نمونه به‌سمت یک مقدار ثابت همگرایی دارد. درنهایت، داده‌ها نشان دادند که فاصله‌ اطمینان، از نظر بصری، بهتر از سایر شاخص‌ها عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها