خاستگاه نظریات علمی اقتصاد اسلامی

نویسنده

چکیده

برخی بر این عقیده‌اند که علم اقتصاد، اسلامی و غیر اسلامی ندارد؛ زیرا در مقام گردآوری ممکن است صبغه اسلامی داشته باشد و لکن تولید علم مربوط به ساحت جواب و داوری است. در این ساحت، یک واقعیت بیشتر وجود ندارد. بنابراین واقعیت یگانه‌ای که جواب سؤال قرار می‌گیرد، غیر از عنوان واقعیت، وصف دیگری را به عنوان اسلامی و غیر اسلامی نمی‌پذیرد. این مقاله پاسخی به این اشکال و در واقع تلاشی است برای تصویر علم اقتصاد اسلامی به عنوان شاخه‌ای از علوم اقتصادی. مبنای فلسفی شکل‌گیری این شاخه علمی، تأثیرگذاری اعتباریات خاص آموزه‌های اسلامی بر رفتارها و متغیرات اقتصادی است؛ زیرا مفروض آن است که این اعتبارات، چارچوب‌های این رفتارها و متغیرات را تشکیل می‌دهند. در ساحت عینیت، آنچه می‌باید مورد توجه قرار گیرد، این رفتارها و متغیرات اقتصادی‌اند که از این چارچوب‌های پذیرفته شده تأثیر پذیرفته‌اند.
 

کلیدواژه‌ها