دوره و شماره: دوره 17، شماره 69، زمستان 1390، صفحه 1-234