دوره و شماره: دوره 2، شماره 9، زمستان 1375 
5. انسانشناسى فطرى

صفحه 5-10

عبدالله جوادى آملى


6. فطرت و شخصیت

صفحه 43-48

علیمحمد حاضری


9. رابطه نفس و بدن

صفحه 75-76

محمد غروی


10. انسانشناسى و چند پرسش

صفحه 75-76

مصطفی ملکیان