دوره و شماره: دوره 15، شماره 61، زمستان 1388، صفحه 1-192