دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

طبی سازی آسیب‏های اجتماعی: مطالعه موردیِ نظریه جُرم سزار لومبروزو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

10.30471/mssh.2023.9409.2447

غلامحسین مقدم حیدری


ترسیم مدل‌های ذهنی خطمشی‌گذاران عمومی: واکاوی چیستی،کاربست، سیاق اجرا و نقد های وارده بر روش نقشه شناختی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1402

10.30471/mssh.2023.9403.2445

مسعود تیموری نقده؛ حسن دانایی فرد؛ سیدحسین کاظمی


معرفت‌شناسی و روش‌شناسی دانش عامّه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.30471/mssh.2023.9498.2456

محمدتقی ایمان؛ علی بندرریگی‌زاده


نقد فردگرایی روش‌شناختی در اقتصاد نئوکلاسیک از دیدگاه رئالیسم انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1402

10.30471/mssh.2023.9373.2442

سید محمدرضا امیری طهرانی


مأموریت‌گرایی و مسأله‌ی تعریف مأموریت‌های پژوهشی: پایین_به‌بالا و بالا_به‌پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

10.30471/mssh.2023.9478.2455

حامد بیکران بهشت


نظریه‌پردازی چندسطحی در پژوهش‌های‌کارآفرینی: ارائۀ رویکردی بهبودیافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

10.30471/mssh.2023.9516.2459

رضا کهن هوش نژاد؛ حسین خنیفر


تبیین بنیان دوگانه «جنس/جنسیت» در سامانۀ حکمت عملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1402

10.30471/mssh.2023.9552.2465

هادی موسوی؛ سید حمیدرضا حسنی