دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، پاییز 1386، صفحه 1-179