دوره و شماره: دوره 13، شماره 53، زمستان 1386، صفحه 1-187 
6. مرزشناسی حوزه‌ی اخلاق سازمان و مدیریت

صفحه 133-144

امیر حسین‌زاده؛ حسن عابدی جعفری