دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، بهار 1379 
4. انقیاد «جان استوارت میل»

صفحه 153-166

دیوید استو؛ محمد زارع


5. هرمنوتیک(1) و روش فرضى ـ قیاسى

صفحه 167-200

دگفین فولسدال؛ احمدرضا جلیلی


6. علم، باور و معرفت شناسى اصلاح شده

صفحه 201-218

جی . ام ون هوک؛ حسین عظیمى دخت


7. دین، کجروى و کنترل اجتماعى

صفحه 219-249

ویلیام. سیمز بن بریج؛ رادنی استارک؛ علی سلیمی