دوره و شماره: دوره 25، شماره 101، زمستان 1398، صفحه 1-100 
2. واکاویِ روش‌شناسی در پژوهش‌های جامعه‌شناختی ایران

صفحه 15-32

10.30471/mssh.2020.6220.1991

حبیب احمدی؛ حمید حیدری؛ محمدتقی ایمان؛ اسفندیار غفاری نسب


4. نگاهی به تصمیم‌گیری سیاسی افراد از منظر پست‌مدرنیسم

صفحه 49-65

10.30471/mssh.2020.5990.1957

سید حمید حسینی؛ وحید رضا میرابی؛ محمد حسین رنجبر؛ اسماعیل حسن پور