دوره و شماره: دوره 20، شماره 80، پاییز 1393، صفحه 1-175 
5. تبیین یک چهارچوب مفهومی برای «شهر اسلامی»

صفحه 109-140

احسان بابائی سالانقوچ؛ محمد مسعود؛ محمود محمدی