دوره و شماره: دوره 17، شماره 68، پاییز 1390، صفحه 1-208